MANCHESTER UNITED


คราสสิด


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3 อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.การแจ้งย้ายออก
2.การทำบัตรประจำตัวประชาชน
3.การแจ้งเกิด การแจ้งตาย
4.การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: